Visie

Autisme

Voor kinderen met autisme zijn veiligheid en duidelijkheid twee belangrijke kernbegrippen. Autismecentrum 2Play bouwt samen met de ouders van de kinderen in eerste instantie aan deze twee begrippen. Autismecentrum 2Play gaat in gesprek met ouders en externe partijen over wat voor het kind belangrijk is. Belangrijk is dat Autismecentrum 2Play onderzoekt hoe een gevoel van veiligheid bereikt kan worden. Er wordt gekeken wat er nodig is voor het kind en voor de ouders. Daarin wordt in kleine stapjes gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen.

Gedrag

Veel kinderen die bij Autismecentrum 2Play aangemeld worden laten moeilijk verstaanbaar gedrag zien. De visie van Autismecentrum 2Play heeft als invalshoek dat al het moeilijk verstaanbaar gedrag verschillende oorzaken heeft. Kinderen kunnen vaak zelf goed verwoorden waar het mis gaat. Door te luisteren naar het kind zelf en de ouders wordt er gekeken waar de oorzaak van het gedrag vandaan komt.

Daarnaast is bij de kinderen van Autismecentrum 2Play te zien dat prikkelverwerking een grote rol speelt. Bij de kinderen van Autismecentrum 2Play is een dunne balans te zien tussen onder prikkeling en overprikkeling. Moeilijk verstaanbaar gedrag kan vanuit beide zijdes ontstaan. Om die reden is het belangrijk om patronen in het gedrag te ontdekken. De oorzaak van gebeurtenissen achterhalen is daarbij een belangrijk punt.

Een voorbeeld:

Een kind laat bij rekenen steeds weerstand zien. Het kind wordt boos, weigert het werk te maken, het kind gaat schelden, met stoelen gooien en maakt het werk stuk. Het lijkt erop dat het kind niet wil rekenen. Na een gesprek met het kind op een rustig moment blijkt dat het kind het lastig vindt dat plus en min rekensommen door elkaar staan. Zijn hoofd moet steeds schakelen en dat lukt niet. Hierop besluit Autismecentrum 2Play nieuwe stof gescheiden aan te bieden aan dit kind. Op 1 blad staan plussommen, op het andere blad minsommen. Er wordt uitgelegd aan het kind dat schakelen een belangrijke vaardigheid is. Daarom wordt 1 geel blad aan aangeboden. Op dit blad staan rekenopdrachten door elkaar. Echter zijn dit opdrachten waarvan de begeleiders weten dat het kind deze beheerst. Hiermee gaat het kind akkoord. Het is het kind nu duidelijk waarom iets geoefend wordt. Er is naar het kind geluisterd, daarmee leert het kind dat praten een goede communicatievorm is.

Frustratie

Het uiten van frustratie is iets wat veel voor komt bij kinderen met autisme. De wereld is vanuit het oogpunt van deze kinderen niet duidelijk. Het kind doet zijn best, het kind probeert te ontdekken wat de wereld om hem heen inhoudt, maar slaagt daar niet altijd in. Voorafgaand is er vaak een traject geweest waarin er slecht geluisterd is naar het kind zelf. Dit maakt dat het kind met bepaalde onderwerpen direct in zijn frustratie zit.
Bij Autismecentrum 2Play wordt in eerste instantie geprobeerd te luisteren naar het kind. Soms is een kind niet in staat zijn frustratie verbaal te uiten, maar doet dit fysiek. Wij noemen dit ontladen.

Verschil cognitie en executieve functies

Veel kinderen met autisme in combinatie met een normaal tot hoog IQ, laten een verschil zien tussen het leervermogen en de executieve functies. Dit houdt in dat het kind vaak moeite heeft met het plannen en organiseren van de vaardigheden die ze met het lichaam moeten uit voeren. Te denken valt aan schrijven. Veel kinderen hebben moeite om hun lichaam aan te sturen tijdens het schrijven. In de hersenen moet namelijk geschakeld worden tussen hoe het kind moet schrijven en wat het kind moet schrijven. De combinatie van die twee dingen samen is lastig. Het moment dat de hersenen ‘bezet’ zijn met het schrijven, kan het kind niet meer nadenken over het antwoord. Hierdoor lijkt het alsof het kind de stof niet begrijpt en niet kan leren, echter kan het kind dit wel maar niet tegelijk met het schrijven.

Dit is een essentiële reden die maakt dat Autismecentrum 2Play extra de nadruk legt op het onderzoeken van deze processen. Autismecentrum 2Play zoekt hoe een kind het beste leert. Is dit mondeling, door te schrijven of door te lezen?

Daarnaast wordt gekeken naar wat het doel is van het werk. Is het belangrijk dat het kind de spelling van een woord leert, zo ja, dan moet het kind het woord schrijven. Is het de bedoeling dat het kind de geschiedenis van groep 5 beheerst, dan wordt er gekeken hoe deze stof het beste aangeboden kan worden.

Obsessie

Bij kinderen met autisme en/of MCDD, is er een vergroot risico dat er sprake zal zijn van obsessies/preoccupaties. Dit kan gericht zijn op materialen, personen of dieren. Autismecentrum 2Play vindt een preoccupatie op zich geen belemmering. Vaak helpt het een kind zich veilig te voelen en is er een mogelijkheid dat dit gebruikt kan worden in de motivatie om tot ontwikkeling te komen. Zo wordt er bijvoorbeeld schoolwerk gemaakt dat aansluit bij de preoccupatie, bijvoorbeeld rekenen met slakken.

Een obsessie kan leiden tot beperkingen of problemen als:

  • De obsessie gericht is op een persoon;
  • De obsessie afzondering met zich meebrengt;
  • De obsessie gedragsverandering op agressief gebied met zich meebrengt.

Fantasiewereld

Kinderen met autisme en/of MCDD hebben soms een fantasiewereld die niet passend is bij hun kalenderleeftijd. Deze wereld is doorgaans de veilige haven van het kind.
De visie van Autismecentrum 2Play is dan ook om in spelmomenten het kind tegemoet te treden in zijn wereld. Daarin wordt het kind gevolgd in zijn fantasiewereld, de plek waar het kind de controle heeft. Vanwege de vele prikkels, eisen en verwachtingen, kan de buitenwereld onveilig zijn en frustrerend. Dit maakt dat het kind controle zoekt. De ervaring leert dat door het geven van controle in spel, het kind leert dat ze de behoefte om controle te willen hebben ook los kunnen laten.

Als voorbeeld: bedenk je dat je aan een tak hangt boven een afgrond. Als iemand dan duidelijk tegen je roept dat je los moet laten en misschien zelfs nog aan je voeten trekt, zal jij alleen maar strakker vasthouden. Je wilt immers niet vallen.

Op het moment dat iemand jou een stevige bodem laat voelen en je vol vertrouwen helpt om vaste grond onder je voeten te voelen zal je loslaten. Bij kinderen werkt het niet anders, vandaar deze visie. Geef kinderen waar mogelijk de controle en ga mee in hun bijzondere fantasiewereld.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is voor veel kinderen binnen Autismecentrum 2Play een probleem. Zij zijn gevoelig voor licht, geluid, visuele prikkels, geuren, smaken, aanrakingen en interne prikkels.

Wanneer kinderen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen wordt er eerst gekeken of er problemen kunnen zijn met de prikkelverwerking. Als blijkt dat er problemen zijn met de prikkelverwerking wordt de begeleiding daarop aangepast. Daarna wordt er gekeken of er nog andere oorzaken kunnen zijn.

Wanneer een kind met autisme boos of verdrietig is, kan het zo zijn dat het kind overprikkeld is. Hier wordt ook aan gedacht als een kind in paniek is. In zo’n situatie is het belangrijk dat de begeleider er is voor het kind, maar er niet direct lichamelijk contact (zoals een knuffel geven) is. Het is belangrijk om te observeren wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld diepe druk.

Opstandig gedrag

Opstandig gedrag komt in de meeste gevallen voort uit frustratie en onmacht. Dit betekend niet dat het kind zijn zin moet krijgen. Het betekent wel dat het kind de ruimte moeten krijgen om te ontladen.Op het moment dat een kind opstandig gedrag laat zien,

is het de taak van de begeleider om te achterhalen wat de reden van het gedrag is. Het gedrag van het kind wordt altijd besproken met de ouders. Zij zijn degene die inzicht hebben in wat hun kind heeft meegemaakt en waar het gedrag vandaan kan komen.

Ouder-kind relatie

Regelmatig komt er in besprekingen naar voren dat er sprake is van een verstoorde ouder-kind relatie. Dit is een punt waar Autismecentrum 2Play alert op is. De ervaring is dat als ouders zien dat hun kind het niet redt in de wereld waar hij zich bevindt, zij vechten voor hun kind.

Dit kan lijken op een overbezorgde ouder of een ouder die zijn kind verwend. Echter is de wens van de ouder dat het kind zich veilig voelt en de ouder zal daar alles aan doen. Het is aan Autismecentrum 2Play als hulpverlening om weer naar het kind en zijn ouders te luisteren. Om samen te denken, samen te beslissen, waardoor een ouder ziet dat zijn kind weer kan ontplooien. Dit geeft de ouder langzaam weer de mogelijkheid om een gevoel van loslaten te ervaren. Voorzichtigheid en tijd zijn hierin kernwoorden.

Cliëntverwachtingen

Omdat Autismecentrum 2Play vindt dat ouders hun kind het beste kennen, verwachten wij grote betrokkenheid binnen het proces dat een kind doorloopt. Autismecentrum 2Play heeft een korte lijn met ouders om op deze manier de begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij een kind. Er zijn dan ook met grote regelmaat zorgoverleggen over het kind en wordt er contact opgenomen wanneer een situatie zich voordoet tijdens de begeleiding.