Privacyverklaring 2Play B.V.
2Play B.V., gevestigd aan de Utrechtstraat 2, 2408 GS, Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.centrum2play.nl
Utrechtstraat 2, 2408 GS, Alphen aan den Rijn
0172-233525
kwaliteit@centrum2play.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
2Play B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 2Play B.V. verwerkt gegevens van cliënten, personeel, sollicitanten en cursisten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van cliënten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van personeel en sollicitanten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van cursisten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
2Play B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van cliënten:

 • Ras;
 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Foto’s;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kwaliteit@centrum2play.nl.

2Play B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personeel:

 • Gezondheid (dit geldt ook voor sollicitanten);
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Foto’s;
 • Rekeningnummer;
 • Salarisinformatie.

2Play B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van cursisten:

 • Betalingsgegevens met betrekking tot de (online) cursus waarvoor is aangemeld;
 • SKJ nummer.

Naast bovenstaande persoonsgegevens wordt gegeven feedback, aanwezigheid, behaalde resultaten en overige aangeleverde informatie opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
2Play B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen voor cliënten;
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het registreren, deelnemen en afhandelen van deelname aan een gekozen (online) cursus;
 • Het advies geven over een te volgen (online) cursus, je op de hoogte te houden van diensten en producten en te reageren op jouw (inhoudelijke) vragen;
 • Het indienen van behaalde SKJ punten;
 • Het uitvoeren van analyses om de kwaliteit en dienstverlening van (online) cursussen te verbeteren;
 • 2Play B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

2Play B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van een aantal grondslagen, te weten:

 • Gerechtvaardigd belang: 2Play B.V. verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Toestemming: cliënten, personeel en cursisten geven schriftelijk toestemming voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens.
 • Overeenkomst: 2Play B.V. dient persoonsgegevens te verwerken om overeenkomsten met cliënten en personeel te kunnen uitvoeren.
 • Wettelijke verplichting: 2Play B.V. verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan onder andere de belastingwet, de zorgverzekeringswet, de jeugdwet.

Geautomatiseerde besluitvorming
2Play B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2Play B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
2Play B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wil je weten welke bewaar termijnen wij precies hanteren? Neem hiervoor contact op met ons kwaliteitsteam, via kwaliteit@centrum2play.nl. Zij kunnen je antwoord geven op je vraag.

Delen van persoonsgegevens met derden
2Play B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 2Play B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief
Eens per kwartaal wordt er een nieuwsbrief verstuurd met daarin ontwikkelingen op het gebied van onze diensten. Na het volgen van een (online) cursus wordt je email adres aan deze maillijst toegevoegd. In iedere nieuwsbrief wordt aangegeven hoe je je hiervoor kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet gedeeld met andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
2Play B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2Play B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kwaliteit@centrum2play.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
2Play B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
2Play B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kwaliteitsteam via kwaliteit@centrum2play.nl.


Laatst bijgewerkt op: 6 mei 2020.