Aanmelden

Autismecentrum 2Play ziet graag dat ouder(s)/verzorger(s) hun jeugdige zelf aanmelden. U als ouder kent uw kind het beste en kan ons helpen om uw kind te leren kennen. Wij werken graag met u samen om zo de begeleiding op uw kind af te stemmen.

Het aanmelden verloopt via ons contactformulier, deze kunt u via de volgende link downloaden: Contactformulier Autismecentrum 2Play
Het formulier kunt u naar ons mailen via het email adres info@centrum2play.nl.
Beschrijf in dit formulier de hulpvraag van uw kind en de gewenste zorg. Binnen twee weken krijgt u van ons een inhoudelijke reactie.

Verloop aanmeldproces
Het aanmeldteam zal een telefonische afspraak met u inplannen. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag beter in kaart gebracht en wordt gekeken of een plaatsing mogelijk zou zijn.
Als de eerste conclusie is dat de hulpvraag van uw kind zal passen bij Autismecentrum 2Play wordt aan u gevraagd om een risico inventarisatielijst in te vullen. Wij vragen u dit in te vullen om eventuele risico’s in kaart te brengen. Wanneer de ernst van deze risico’s te hoog is zijn wij niet de meest passende en geschikte plek voor uw kind. Mocht dit zo zijn, zullen wij met u meedenken naar andere mogelijkheden.
Na het invullen van de vragenlijsten moet er een multidisciplinair overleg gepland worden waarin uw kind besproken wordt, met u en andere betrokkene. Tijdens dit overleg wordt ook het aanvragen van de beschikking en een eventuele TLV geregeld.

Als de beschikking binnen is, wordt er door ons aanmeldteam een observatie gepland en ontvangt u de oudervragenlijsten om de BRIEF en SI in te vullen. Deze vragenlijsten zijn voor het in kaart brengen van de executieve functies en prikkelverwerking van uw kind.
Als blijkt dat uw kind geplaatst kan worden zal er een intakegesprek plaatsvinden. In het intakegesprek zal verdere documentatie in orde gemaakt worden. U dient een geldig legitimatiebewijs te hebben voor uw kind. Tevens zal tijdens dit gesprek een begeleidingsplan en signaleringsplan ingevuld worden.
Indien het dossier nog niet compleet is voor de gewenste startdatum kan de begeleiding van uw kind helaas nog niet starten.

Het is onze kracht dat kinderen tot 18 jaar bij ons een plek kunnen hebben, aangezien wij langdurige zorg bieden. Hierdoor is de doorstroom langzaam en moeilijk te voorspellen. Het zou kunnen voorkomen dat plaatsing hierdoor wat langer op zich laat wachten.